อยุธยา มาราธอน

ข้อมูลส่วนตัว / Personal Information

ข้อมูลทางการแพทย์ / Medical Information

ที่อยู่ / Address

การแข่งขัน / Race Detail

วิธีการรับของ / Products Receiving Method


ค่าจัดส่ง: กรุงเทพฯและปริมณฑล 100 บาท / ต่างจังหวัด 120 บาท
Shipping rate: Bangkok and Vicinity 100 baht / Other Provinces 120 baht

คำรับรองของผู้สมัคร
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้ามีสภาพสมบูณณ์พร้อมและสามารถแข่งขันในประเภทที่ลงสมัครและจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุกประการ โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อน ระหว่างการแข่งขัน รวมถึงหลังการแข่งขัน
อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิกทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใด สืบเนื่องจากสาเหตุสุดวิศัยใดๆ ทางธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตาม ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมว่า จะไม่มีการคืนค่าสมัครแก่ข้าพเจ้าทั้งสิ้น

WAIVER AND RELEASE STATEMENT
This waiver and release statement certifies that I’m medically fit to complete in the event and fully understand that I enter at my own risk. The organizers will not be held responsible for any injury, illness of loss, during or as result of the event, future, I consent to the organizing committee recording. This competitive event through photography and films, I hereby agree that in the event of the event being cancelled in whole or in part due to wind, storm, rain, inclement seas or weather or other conditions, my entry fee shall not be refundable.